Join the ΕΜΠire
join the empire
Join the ΕΜΠire!
Κάνε κλικ στην εικόνα για Οδηγίες Εγγραφής.
Google Ads

Τι είναι το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος;

Ανακοινώσεις από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος και το Ταμείο Μηχανικών
Forum Rules
Σας υπενθυμίζουμε να μην δημοσιεύετε μηνύματα σε greeklish ή συνεχή ΚΕΦΑΛΑΙΑ! Τέτοια μηνύματα θα διαγράφονται.

Τι είναι το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος;

PostAuthor: eΝy » Mon Mar 15, 2010 12:02 am

Αναδημοσίευση από www.tee.gr .


Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ιδρύθηκε το 1923, είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με αιρετή Διοίκηση. Κατά τους κανόνες της Ελληνικής Πολιτείας ως νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου εποπτεύεται τυπικώς από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.


Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας έχει σκοπό την προαγωγή της επιστήμης στους τομείς που σχετίζονται με την ειδικότητα των μελών του, της τεχνικής και της τεχνολογίας γενικά και την αξιοποίηση τους για την οικονομική, κοινωνική, και πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας στο πλαίσιο των αρχών της αειφορίας και της προστασίας του περιβάλλοντος.Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας στα πλαίσια του σκοπού του είναι ο Τεχνικός Σύμβουλος της Κυβέρνησης και ιδιαίτερα:

-Μελετά με δική του πρωτοβουλία ή έπειτα από ανάθεση ή αίτηση αυτοτελώς ή σε συνεργασία με άλλους κοινωνικούς ή επιστημονικούς φορείς ή επιμελητήρια οποιοδήποτε σχετικό επιστημονικό, τεχνικό, τεχνοοικονομικό, ή αναπτυξιακό θέμα που ενδιαφέρει το κοινωνικό σύνολο. Επίσης διατυπώνει απόψεις με πρωτοβουλία δική του ή έπειτα από πρόσκληση για τη σχετική με τα θέματα αυτά νομοθεσία.

-Γνωμοδοτεί, έπειτα από πρόσκληση των αρμοδίων αρχών ή άλλων φορέων, του δημοσίου τομέα ή συνδικαλιστικών φορέων και μέσα σε οριζόμενο εύλογο χρονικό διάστημα, για οποιοδήποτε θέμα της αρμοδιότητας του.

-Συλλέγει στατιστικά στοιχεία σε σχέση με το τεχνικό δυναμικό, την τεχνική, επιστημονική, κατασκευαστική και σχετική βιομηχανική δραστηριότητα, τα τεχνικά υλικά, τον εξοπλισμό και την τεχνολογία, καταρτίζει στατιστικές και παρέχει σχετικές πληροφορίες προς τις αρμόδιες αρχές ή άλλους φορείς.

-Παρέχει τη συνδρομή του για την άρτια κατάρτιση και εφαρμογή των αναπτυξιακών προγραμμάτων, την αξιοποίηση των φυσικών πόρων, την βελτίωση της ποιότητας ζωής, την προστασία του περιβάλλοντος, εκπονεί μόνο ή σε συνεργασία με άλλους φορείς σχετικές μελέτες και έρευνες, σχέδια προδιαγραφών, κανονισμών, συμβάσεων έργων και μελετών.

-Συμβάλλει στην εκπόνηση προγραμμάτων τεχνικής παιδείας, στην ανάπτυξη της εγχώριας έρευνας και τεχνολογίας, στην αξιοποίηση, ανάπτυξη, προγραμματισμό και διάρθρωση του τεχνικού δυναμικού σύμφωνα με τις αναπτυξιακές ανάγκες της Χώρας.

-Ενημερώνει την κοινή γνώμη με ανακοινώσεις, δημοσιεύσεις, εκδόσεις ή με άλλο πρόσφορο τρόπο για οποιοδήποτε θέμα της αρμοδιότητας του, εκλαϊκεύοντας και βοηθώντας στην ευρύτερη κατανόηση των σχετικών θεμάτων και προβλημάτων.

-Μετέχει σε διεθνείς οργανισμούς, σε ενώσεις επιμελητηρίων, σε διεθνείς ενώσεις τεχνικών, αναπτύσσει σχέσεις με αντίστοιχους οργανισμούς άλλων χωρών, οργανώνει συνέδρια, εκθέσεις και άλλες εκδηλώσεις για την προώθηση των σκοπών του.

-Διενεργεί πραγματογνωμοσύνες με θεσμοθετημένη αρμοδιότητα. Οι εκθέσεις των πραγματογνωμοσυνών, που ανέρχονται σε 500 περίπου το χρόνο, αφορούν θέματα τεχνικής δραστηριότητας όπως οικοδομικά, μηχανολογικά, διαφορές κράτους πολιτών, ή πολιτών μεταξύ τους, κλπ. Από τα έσοδα των πραγματογνωμοσυνών το ένα τρίτο είναι, σύμφωνα με το νόμο, δικαιώματα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.


Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας σε σχέση με τα μέλη του:

-Διενεργεί τις εξετάσεις και χορηγεί τις άδειες άσκησης επαγγέλματος των Μηχανικών.

-Τηρεί τα μητρώα των Μηχανικών και επώνυμων τεχνικών γραφείων και επιχειρήσεων.

-Μεριμνά για την είσπραξη των νομίμων αμοιβών τους.

-Φροντίζει για την απασχόληση, την κοινωνική ασφάλιση, την προαγωγή και προστασία του κύρους των μελών του, την επιστημονική πρόοδο, ενημέρωση, επιμόρφωση και συνεχιζόμενη εκπαίδευση τους.

-Εκδίδει ενημερωτικό και επιστημονικό τύπο και άλλες ειδικές εκδόσεις.

-Ενισχύει τους φορείς συλλογικής εκπροσώπησης των μηχανικών σε δραστηριότητες σχετικές με τους σκοπούς του.

-Μελετά νέες μορφές επαγγελματικής οργάνωσης και εργασίας των μελών του.

-Ασκεί σ' αυτά πειθαρχική εξουσία όπως ειδικότερα ορίζεται από τις σχετικές διατάξεις του ιδρυτικού του νόμου.
Image
Προετοιμασία για Μεταπτυχιακές Σπουδές
GRE - GMAT - TOEFL- IELTS
Κατεχάκη 17, Αθήνα - 210.6910882
website: https://globalprep.gr/
Facebook: https://www.facebook.com/globalprep
e-mail: info@globalprep.gr
User avatar
eΝy
Community Founder
Community Founder
 
Posts: 6240
Joined: Mon Jan 18, 2010 12:07 pm
Σχολή: Απόφοιτος
Gender: Male

Re: Τι είναι το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος;

PostAuthor: civilaras » Fri Jan 23, 2015 12:12 am

ΠΔ 27.11/14.12.1926
Περί κωδικοποιήσεως των περί συστάσεως Τεχνικού Επιμελητηρίου κείμενων διατάξεων


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 3 του από 18 Απριλίου 1926 Ν. Διατάγματος περί τροποποιήσεως του από 1 Νοεμβρίου 1925 Ν.Δ. «περί συστάσεως Τεχνικού Επιμελητηρίου», με πρόταση του επί της Συγκοινωνίας Υπουργού, κωδικοποιούμε τις διατάξεις του από 1 Νοεμβρίου 1923 Νομοθετικού Διατάγματος «περί συστάσεως Τεχνικού Επιμελητηρίου» και εκείνων που το τροποποιούν, από 30 Σεπτεμβρίου 1925 και 18 Απριλίου 1926 Ν. Διαταγμάτων σε ενιαίο κείμενο που είναι όπως παρακάτω:
Ο ίδιος Υπουργός αναλαμβάνει να δημοσιεύσει και να εκτελέσει το παρόν Διάταγμα.

Περί συστάσεως Τεχνικού Επιμελητηρίου.

Άρθρο 1
Σκοπός

Συνιστάται νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας» (Τ.Ε.Ε.), το οποίο εδρεύει στην Αθήνα και έχει περιφερειακή διάρθρωση. Το Τ.Ε.Ε. υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Άρθρο 2
Σύσταση

1. Ως τακτικά μέλη του Τ.Ε.Ε. εγγράφονται υποχρεωτικά όλοι οι Ελληνικής ιθαγένειας ή οι έχοντες την ιθαγένεια κράτους-μέλους των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, διπλωματούχοι του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, των Πολυτεχνικών Σχολών της Χώρας και των ισοτίμων σχολών του εξωτερικού μετά τη λήψη της άδειας άσκησης του επαγγέλματος. Ειδικές διατάξεις που προβλέπουν την εγγραφή στο Τ.Ε.Ε. χωρίς Ελληνική ιθαγένεια ή την ιθαγένεια Κράτους μέλους των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων διατηρούνται σε ισχύ.
2. Επίτιμα μέλη του Τ.Ε.Ε. μπορούν να ανακηρυχθούν με απόφαση της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε., που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των μελών της, Έλληνες και ξένοι υπήκοοι που έχουν προσφέρει εξαιρετικές ή ειδικές υπηρεσίες για την ευόδωση των σκοπών του Τ.Ε.Ε..
3. Ομότιμα μέλη του Τ.Ε.Ε. γίνονται τα τακτικά μέλη του μετά τη συνταξιοδότησή τους από το Ταμείο Συντάξεως Μηχανικών Εργοληπτών Δ.Ε..
4. Δεν μπορεί να είναι κανείς μέλος του Τ.Ε.Ε.:
α) όταν βρίσκεται σε δικαστική απαγόρευση ή αντίληψη
β) όταν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα και για το χρόνο που εκτίει την ποινή του.
5. Τα μέλη του Τ.Ε.Ε. εντάσσονται στις βασικές ειδικότητες:
α) πολιτικών μηχανικών,
β) αρχιτεκτόνων μηχανικών,
γ) μηχανολόγων μηχανικών,
δ) ηλεκτρολόγων μηχανικών,
ε) αγρονόμων τοπογράφων μηχανικών,
στ) χημικών μηχανικών,
ζ) μηχανικών μεταλλείων-μεταλλουργών,
η) ναυπηγών μηχανικών,
θ) ηλεκτρονικών μηχανικών.
Με Π.Δ., που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μετά από σύμφωνη γνώμη της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε., μπορεί να ανακαθορίζονται οι ειδικότητες αυτές.
6. Ειδικότητες που δεν συμπεριλαμβάνονται σ’ αυτές που ορίζει η προηγούμενη παράγραφος εντάσσονται στη συγγενέστερη ειδικότητα με απόφαση της Αντιπροσωπείας. Ανεξάρτητα από αυτό, το μέλος του Τ.Ε.Ε. που έχει έτσι ενταχθεί έχει τα επαγγελματικά δικαιώματα της ειδικότητας ή μόνο της εξειδίκευσης, που αναφέρεται στην άδεια άσκησης επαγγέλματος, όπως καθορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Άρθρο 3
Δικαιώματα και υποχρεώσεις μελών

1. Τα τακτικά μέλη του Τ.Ε.Ε. έχουν τα δικαιώματα:
α) να εκλέγουν και να εκλέγονται για όλα τα όργανα του Τ.Ε.Ε., εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά από ειδικές διατάξεις.
β) να συμμετέχουν σε όλες τις δραστηριότητες του Τ.Ε.Ε. για την εκπλήρωση του σκοπού του.
γ) να παρίστανται στις συνεδριάσεις της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε. και των Αντιπροσωπειών των περιφερειακών τμημάτων χωρίς όμως δικαίωμα λόγου ή ψήφου αν δεν είναι μέλη τους.
δ) να ζητούν από το αρμόδιο όργανο του Τ.Ε.Ε. να ενημέρωση για κάθε θέμα που αφορά τις δραστηριότητές του και να λαμβάνουν τις περιοδικές εκδόσεις του.
2. Τα ομότιμα μέλη του Τ.Ε.Ε. έχουν τα δικαιώματα των περιπτώσεων β, γ και δ της προηγούμενης παραγράφου και μπορούν να εκλέγονται ως μέλη των πειθαρχικών συμβουλίων.
3. Τα επίτιμα μέλη του Τ.Ε.Ε. έχουν τα δικαιώματα των περιπτώσεων γ και δ της παραγράφου 1.
4. Όλα τα μέλη του Τ.Ε.Ε. έχουν την υποχρέωση να συμβάλλουν στην εκπλήρωση των σκοπών του.
5. Τα τακτικά μέλη του Τ.Ε.Ε. έχουν την υποχρέωση να συμμετέχουν στις διάφορες κατά περίπτωση δραστηριότητες του Τ.Ε.Ε., να τηρούν τις υποχρεώσεις που ορίζονται με τις αποφάσεις που προβλέπονται από την περίπτωση δ της παραγράφου 1 του άρθρου 30 (κώδικας δεοντολογίας των μηχανικών) και τους σχετικούς με την άσκηση του επαγγέλματος νόμους και κανονισμούς, να συμμορφώνονται με τις νόμιμες αποφάσεις των εκλεγμένων οργάνων του Τ.Ε.Ε., να εκτελούν τίμια και ευσυνείδητα τα καθήκοντα που τους ανατίθενται, να παρουσιάζονται όταν καλούνται νόμιμα στις πειθαρχικές αρχές και καταβάλλουν τη νομοθετημένη εισφορά τους.

Άρθρο 4
Σκοπός του Τ.Ε.Ε.

1. Το Τ.Ε.Ε. έχει σκοπό την προαγωγή της επιστήμης στους τομείς που σχετίζονται με την ειδικότητα των μελών του, της τεχνικής και της τεχνολογίας γενικά και την αξιοποίησή τους για την αυτοδύναμη οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της Χώρας.
2. Το Τ.Ε.Ε. στα πλαίσια του σκοπού του είναι τεχνικός σύμβουλος της Κυβέρνησης και ιδιαίτερα:
α. μελετά με δική του πρωτοβουλία ή έπειτα από ανάθεση ή αίτηση, αυτοτελώς ή σε συνεργασία με άλλους κοινωνικούς ή επιστημονικούς φορείς ή επιμελητήρια, οποιοδήποτε σχετικό επιστημονικό τεχνικό, τεχνικοοικονομικό ή αναπτυξιακό θέμα που ενδιαφέρει το κοινωνικό σύνολο και διατυπώνει απόψεις με πρωτοβουλία δική του ή έπειτα από πρόσκληση
για τη σχετική με τα θέματα αυτά νομοθεσία.
β. γνωμοδοτεί έπειτα από πρόσκληση των αρμόδιων αρχών ή άλλων φορέων του δημόσιου τομέα ή συνδικαλιστικών φορέων, και μέσα σε οριζόμενο εύλογο χρονικό διάστημα, για οποιοδήποτε θέμα της αρμοδιότητάς του.
γ. συλλέγει στατιστικά στοιχεία σε σχέση με το τεχνικό δυναμικό, την τεχνική, επιστημονική, κατασκευαστική και σχετική βιομηχανική δραστηριότητα, τα τεχνικά υλικά, τον εξοπλισμό και τεχνολογία, καταρτίζει στατιστικές και παρέχει σχετικές πληροφορίες προς τις αρμόδιες αρχές ή άλλους φορείς.
δ. παρέχει τη συνδρομή του για την άρτια κατάρτιση και εφαρμογή των αναπτυξιακών προγραμμάτων, την αξιοποίηση των φυσικών πόρων, την βελτίωση ποιότητας ζωής, την προστασία του περιβάλλοντος, εκπονεί μόνο ή σε συνεργασία με άλλους φορείς σχετικές μελέτες και έρευνες, σχέδια προδιαγραφών, κανονισμών, συμβάσεων έργων και μελετών.
ε. συμβάλλει στην εκπόνηση προγραμμάτων τεχνικής παιδείας, στην ανάπτυξη της εγχώριας έρευνας και τεχνολογίας, στην αξιοποίηση ανάπτυξη, προγραμματισμό και διάρθρωση του τεχνικού δυναμικού σύμφωνα με τις αναπτυξιακές ανάγκες της Χώρας.
στ. ενημερώνει την κοινή γνώμη με ανακοινώσεις, δημοσιεύσεις, εκδόσεις ή με άλλο πρόσφορο τρόπο για οποιοδήποτε θέμα της αρμοδιότητάς του εκλαϊκεύοντας και βοηθώντας στην ευρύτερη κατανόηση των σχετικών θεμάτων και προβλημάτων.
ζ. μετέχει σε διεθνείς οργανισμούς, σε ενώσεις επιμελητηρίων, σε διεθνείς ενώσεις τεχνικών, αναπτύσσει σχέσεις με αντίστοιχους οργανισμούς άλλων χωρών, οργανώνει συνέδρια εκθέσεις και άλλες εκδηλώσεις για την προώθηση των σκοπών του.
3. Το Τ.Ε.Ε., σε σχέση με τα μέλη του, διενεργεί τις εξετάσεις και χορηγεί τις άδειες άσκησης επαγγέλματος των μηχανικών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, τηρεί τα μητρώα των μηχανικών και επωνυμιών τεχνικών γραφείων και επιχειρήσεων, μεριμνά για την είσπραξη των νόμιμων αμοιβών τους όπως προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις, φροντίζει για την απασχόληση, την κοινωνική ασφάλιση, την προαγωγή και προστασία του κύρους των μελών του, την επιστημονική πρόοδο, ενημέρωση, επιμόρφωση και συνεχιζόμενη εκπαίδευσή τους, εκδίδει ενημερωτικό και επιστημονικό τύπο και άλλες ειδικές εκδόσεις ενισχύει τους φορείς συλλογικής εκπροσώπησης των μηχανικών σε δραστηριότητες σχετικές με τους σκοπούς του, μελετά νέες μορφές επαγγελματικής οργάνωσης και εργασίας των μελών του και ασκεί σ’ αυτά πειθαρχική εξουσία, όπως ειδικότερα ορίζεται στις σχετικές διατάξεις του νόμου.
4. Το Τ.Ε.Ε. χορηγεί άδειες εγκατάστασης, επέκτασης, εκσυγχρονισμού και λειτουργίας των μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων σύμφωνα με τον οικείο νόμο και διενεργεί επιθεωρήσεις για τη διαπίστωση της τήρησης των όρων λειτουργίας τους. Εξαιρούνται αρμοδιότητες που σχετίζονται με τις περιβαλλοντικές εγκρίσεις και τις άδειες χρήσης νερού.
Η υπηρεσία χορήγησης αδειών του Τ.Ε.Ε. πιστοποιείται από τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, μετά από αξιολόγηση της συνδρομής των εφαρμόσιμων απαιτήσεων του σχετικού προτύπου από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης.
Η ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης και η ικανότητα του Τ.Ε.Ε. να ασκεί τις παραπάνω αρμοδιότητες διαπιστώνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας, που αναρτάται στον οικείο διαδικτυακό τόπο. Δεν μπορεί να μετάσχει στις συνεδριάσεις του αρμόδιου οργάνου χορήγησης μιας άδειας πρόσωπο, εφόσον το ίδιο ή συγγενής του έως το δεύτερο βαθμό εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, έχει υλικό ή ηθικό συμφέρον.
Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, ρυθμίζεται αναλυτικά η διαδικασία πιστοποίησης της υπηρεσίας χορήγησης αδειών του Τ.Ε.Ε., τα σχετικά θέματα με τις αρμοδιότητες και τις επιθεωρήσεις για την έκδοση των αδειών και τη διαπίστωση της τήρησης των τιθεμένων σε αυτές όρων, οι διοικητικές προσφυγές κατά των αποφάσεων και οι προθεσμίες άσκησης τους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
5. Οι διατάξεις του άρθρου 46 του Ν. 1089/1980 «περί εμπορικών και βιομηχανικών Επιμελητηρίων» (ΦΕΚ Α΄ 261) εφαρμόζονται ανάλογα και στο Τ.Ε.Ε.. Όπου στις διατάξεις αυτές αναγράφεται ο Υπουργός Εμπορίου, νοείται ο Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Άρθρο 4A

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.) υποχρεούται να αναρτά στην ιστοσελίδα του οικονομικά και διοικητικά στοιχεία, όπως τον προϋπολογισμό, απολογισμό, ισολογισμό, αμοιβή του προέδρου και των μελών της διοικούσας επιτροπής, στατιστικά στοιχεία για πειθαρχικές κυρώσεις, αναφορές, καταγγελίες φυσικών και νομικών προσώπων, με την επιφύλαξη των κανόνων για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και τον Κώδικα Δεοντολογίας και τις τυχόν τροποποιήσεις του. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων προσδιορίζεται ειδικότερα το είδος και το περιεχόμενο των στοιχείων αυτών και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης.

Άρθρο 5
Περιφερειακή διάρθρωση του Τ.Ε.Ε.

1. Η περιφερειακή διάρθρωση του Τ.Ε.Ε. στηρίζεται στα περιφερειακά τμήματα που ιδρύονται, καταργούνται ή αναδιαρθρώνονται έτσι ώστε η κατά τόπο αρμοδιότητά τους να ανταποκρίνεται στις γεωγραφικές συνθήκες, τη διοικητική διαίρεση και την κατανομή του τεχνικού δυναμικού της Χώρας.
2. Η ίδρυση, κατάργηση ή αναδιάρθρωση των περιφερειακών τμημάτων γίνεται με Π.Δ., που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε.. Με το σχετικό Π.Δ. ρυθμίζονται όλα τα θέματα που σχετίζονται με τη σύσταση, περιφερειακού τμήματος, την έδρα, την κατά τόπο αρμοδιότητα, την αναδιάρθρωση υπαρχόντων περιφερειακών τμημάτων τα προσωρινά όργανα μέχρι τις πρώτες εκλογές και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.
3. Τα περιφερειακά τμήματα του Τ.Ε.Ε. αποτελούν την έκφραση του Τ.Ε.Ε. στην περιοχή τους ασκούν τις αρμοδιότητες που απορρέουν από τους σκοπούς του Τ.Ε.Ε. για κάθε θέμα που έχει σχέση με την περιφέρειά τους και ιδίως:
α. προωθούν την πολιτική του Τ.Ε.Ε. στην περιφέρειά τους.
β. συμβάλλουν στη διαμόρφωση της γενικής πολιτικής του Τ.Ε.Ε. σε γενικά θέματα και μεταφέρουν γι αυτά τον προβληματισμό και τις απόψεις της περιφέρειας στα κεντρικά όργανα.
γ. ασκούν την πειθαρχική διαδικασία σε πρώτο βαθμό, όπως ειδικότερα ορίζεται στις σχετικές διατάξεις.
δ. αντιμετωπίζουν επί τόπου τα προβλήματα που έχουν σχέση με τη λειτουργία του Ταμείου Συντάξεως Μηχανικών Εργοληπτών Δημόσιων Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) και του Κλάδου Υγείας Τεχνικών (Κ.Υ.Τ.).
ε. ασχολούνται με τα ειδικά προβλήματα της περιφέρειας.
4. Μέλη των περιφερειακών τμημάτων του Τ.Ε.Ε. γίνονται υποχρεωτικά μέλη του Τ.Ε.Ε. που έχουν είτε μόνιμη κατοικία είτε επαγγελματική έδρα στην περιοχή των τμημάτων. Η εγγραφή σε περισσότερα από ένα τμήματα απαγορεύεται.
5. Η περιφερειακή διάρθρωση του Τ.Ε.Ε. συμπληρώνεται, για τους νομούς που δεν εδρεύει το Τ.Ε.Ε. ή περιφερειακό του τμήμα, με λειτουργία των Νομαρχιακών Επιτροπών του άρθρου 14.

Άρθρο 6
Όργανα του Τ.Ε.Ε.

1. Κεντρικά όργανα του Τ.Ε.Ε. είναι:
α) η Αντιπροσωπεία,
β) η Διοικούσα Επιτροπή,
γ) ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής,
δ) οι Επιστημονικές Επιτροπές Ειδικοτήτων.
2. Περιφερειακά όργανα του Τ.Ε.Ε. είναι:
α) η Αντιπροσωπεία Περιφερειακού Τμήματος.
β) η Διοικούσα Επιτροπή Περιφερειακού Τμήματος.
γ) οι Νομαρχιακές Επιτροπές.
3. Όργανα για την άσκηση του πειθαρχικού ελέγχου στα μέλη του Τ.Ε.Ε. είναι τα πρωτοβάθμια και το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο που προβλέπονται από τα άρθρα 28 και 29.
4. Στο Τ.Ε.Ε. λειτουργούν επίσης μόνιμες και έκτακτες επιτροπές επεξεργασίας θεμάτων στην έδρα ή στα περιφερειακά τμήματα, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 15.
5. Για τους υπαλλήλους του Τ.Ε.Ε. λειτουργούν υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια που προβλέπονται από τις γενικές διατάξεις που ισχύουν για το προσωπικό των ν.π.δ.δ..
6. Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας δύναται να ιδρύει επιστημονικά ή επαγγελματικά Τμήματα, με σκοπούς σχετιζόμενους με το τεχνικό δυναμικό της χώρας, την τεχνική, επιστημονική, κατασκευαστική και σχετική βιομηχανική δραστηριότητα, τη μελέτη και αδειοδότηση των τεχνικών έργων και τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών. Στα επιστημονικά και επαγγελματικά Τμήματα δύναται να συμμετέχουν μέλη του Τ.Ε.Ε. και αντεπιστέλλοντα μέλη, μη μέλη του Τ.Ε.Ε., που έχουν άμεση σχέση με το αντικείμενο και το σκοπό του Τμήματος. Τα Τμήματα διατηρούν μητρώα μελών. Οι αποφάσεις των Τμημάτων δεσμεύονται από το πρόγραμμα δράσης και τον προϋπολογισμό τους που εγκρίνεται από τη Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε., το αργότερο ένα μήνα μετά την υποβολή του. Τα Τμήματα λειτουργούν σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας τους. που έχει εγκριθεί από τη Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε.. Με απόφαση της Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε. δύναται να διεξάγονται ταυτόχρονα με τις εκλογές του Τ.Ε.Ε. και οι εκλογές των επιστημονικών του τμημάτων, με βάση τον κανονισμό εκλογών του επιστημονικού τμήματος.

Άρθρο 7
Αντιπροσωπεία του Τ.Ε.Ε.

1. Η Αντιπροσωπεία του Τ.Ε.Ε. είναι το ανώτατο όργανο του Τ.Ε.Ε., αντιπροσωπευτικό όλων των μελών του και έχει αρμοδιότητα:
α) την εκλογή των μελών της Διοικούσας Επιτροπής και την άρση της εμπιστοσύνης της.
β) τη χάραξη των γενικών κατευθύνσεων στα πλαίσια των οποίων κινούνται όλα τα όργανά του.
γ) την έγκριση του ετήσιου προγραμματισμού και απολογισμού της επιστημονικής και λοιπής δραστηριότητας του Τ.Ε.Ε..
δ) τον έλεγχο και προέγκριση του ετήσιου προϋπολογισμού και οικονομικού απολογισμού του Τ.Ε.Ε..
ε) την έγκριση του αριθμού και του αντικειμένου των μόνιμων επιτροπών της έδρας του Τ.Ε.Ε. που προβλέπονται από το άρθρο 15 μετά από εισήγηση της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε..
στ) την ανακήρυξη επίτιμων μελών.
2. Η Αντιπροσωπεία του Τ.Ε.Ε. αποτελείται:
α) από 155 αιρετά μέλη,
β) από τα μέλη των Επιστημονικών Επιτροπών των Ειδικοτήτων του άρθρου 10 και
γ) από τα πρόσωπα που έχουν διατελέσει εκλεγμένοι Πρόεδροι και Α΄ Αντιπρόεδροι της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. στις αμέσως δύο προηγούμενες θητείες. Τα πρόσωπα αυτά δεν μπορούν να είναι και υποψήφιοι για τις προηγούμενες α΄ και β΄ περιπτώσεις, αν μέχρι την τελευταία ημέρα της υποβολής υποψηφιότητας δεν παραιτήθηκαν της ιδιότητας τους αριστείνδην.
3. Τα αιρετά μέλη της Αντιπροσωπείας εκλέγονται με άμεση, καθολική, μυστική ψηφοφορία των τακτικών μελών και με απλή αναλογική κατά συνδυασμό υποψηφίων ή μεμονωμένο υποψήφιο. Ο αριθμός μελών της Αντιπροσωπείας κατά περιφερειακό τμήμα είναι ανάλογος προς τα μέλη του τμήματος σε σχέση προς τον ολικό αριθμό των μελών του Τ.Ε.Ε. και όχι όμως μικρότερος από δύο για περιφέρειες με ένα νομό, τρία για περιφέρειες με δύο ή τρεις νομούς και τέσσερα για περιφέρειες με περισσότερους νομούς. Ο περιορισμός που απορρέει από την εφαρμογή της διάταξης αυτής γίνεται αναλογικά από τα τμήματα στα οποία αντιστοιχούν δέκα και άνω μέλη. Ο αριθμός των μελών κατά περιφέρεια προσδιορίζεται και ανακοινώνεται με την προκήρυξη των εκλογών, όπως ειδικότερα ορίζεται με τα Π.Δ. της παραγράφου 6 του άρθρου 16. Για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής θεωρούνται ως ξεχωριστά περιφερειακά τμήματα:
α) οι Νομοί Αργολίδος, Αρκαδίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας,
β) οι Νομοί Λέσβου, Χίου, Σάμου και Κυκλάδων,
γ) οι Νομοί Βοιωτίας, Εύβοιας και Κορινθίας και
δ) ο Νομός Αττικής.
4. Για την εφαρμογή της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2, εκλεγέντες θεωρούνται αυτοί που έχουν μείνει στο αξίωμα τουλάχιστον τα δύο τρίτα του χρόνου της θητείας.
Αν δεν υπάρχουν πρόσωπα για την κατάληψη ορισμένων ή όλων των θέσεων των περιπτώσεων αυτών, η Αντιπροσωπεία νόμιμα λειτουργεί με κενές τις θέσεις αυτές.
5. Η Αντιπροσωπεία του Τ.Ε.Ε. συγκαλείται σε πρώτη συνεδρίαση μέσα σε 15 μέρες από την ανακήρυξη των μελών της, από τον Πρόεδρο της προηγούμενης Αντιπροσωπείας, ο οποίος και προεδρεύει στη συνεδρίαση ως την εκλογή του προεδρείου της. Σε περίπτωση ελλείψεως, κωλύματος ή απουσίας του Προέδρου τα καθήκοντά του ασκούν κατά σειρά ο Αντιπρόεδρος ή ο Πρόεδρος της προηγούμενης Διοικούσας Επιτροπής ή το αρχαιότερο στην Επετηρίδα του Τ.Ε.Ε. μέλος της νέας Αντιπροσωπείας.
Κατά την πρώτη αυτή συνεδρίαση η Αντιπροσωπεία του Τ.Ε.Ε.:
α) εκλέγει από τα μέλη της για όλη τη θητεία της με μυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο, τον Α΄ αντιπρόεδρο, τον Β΄ αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα και τον αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα της αντιπροσωπείας, που αποτελούν το Προεδρείο της και
β) εκλέγει στη συνέχεια τη Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., όπως ειδικότερα στο άρθρο 8.
Στην πρώτη αυτή ειδική συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 9 και 10 για την απαρτία και πλειοψηφία, αλλά οι διατάξεις του άρθρου 8 παράγραφος 2. Στις αμέσως προσεχείς συνεδριάσεις της η Αντιπροσωπεία εκλέγει τα μέλη των Νομαρχιακών Επιτροπών Τ.Ε.Ε. για όσους νομούς δεν υπάγονται σε περιφερειακά τμήματα εκτός από το Νομό Αττικής, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 14.
6. Ο Πρόεδρος και σε περίπτωση που αυτός κωλύεται ή απουσιάζει ο Αντιπρόεδρος συγκαλεί σε κάθε περίπτωση την Αντιπροσωπεία και διευθύνει τις συνεδριάσεις. Το ίδιο γίνεται και σε περίπτωση που ο Πρόεδρος δεν υπάρχει, μέχρι την εκλογή νέου Προέδρου. Ο Γενικός Γραμματέας, με την βοήθεια υπαλλήλων του Τ.Ε.Ε. φροντίζει για την τήρηση συνοπτικών πρακτικών που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα. Ο Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε. μπορεί να παρίσταται στις συνεδριάσεις της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε., όπως ορίζεται στο άρθρο 8 παράγραφος 9.
7. Η Αντιπροσωπεία συνέρχεται τουλάχιστο μια φορά το 2μηνο ή έκτακτο όταν κληθεί από τον Πρόεδρο. Ο Πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να συγκαλέσει την Αντιπροσωπεία μέσα σε 10 μέρες αν αυτό το ζητήσει α) το 1/5 των μελών της ή β) η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε..
8. Η ημερήσια διάταξη των θεμάτων που θα συζητήσει η Αντιπροσωπεία και η σειρά συζήτησής τους γίνεται από τον Πρόεδρο. Στην ημερήσια διάταξη συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά θέματα που έχει ζητήσει η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε. ή το ένα δέκατο των μελών της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε..
9. Η Αντιπροσωπεία του Τ.Ε.Ε. βρίσκεται σε απαρτία όταν τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται μέσα σε χρονικό διάστημα 5-10 ημερών με τα ίδια ακριβώς θέματα, οπότε αρκεί για την απαρτία η παρουσία του 1/4 των μελών της. Ο χρόνος της δεύτερης αυτής σύγκλησής της προσδιορίζεται
μαζί με την πρόσκληση για την αρχική σύγκληση της Αντιπροσωπείας. Αν και στη δεύτερη αυτή σύγκληση δεν επιτευχθεί απαρτία, τότε για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης επιλαμβάνεται υποχρεωτικά η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., που στην περίπτωση αυτή ασκεί την αρμοδιότητα της Αντιπροσωπείας, πλην των περιπτώσεων α, γ, δ και στ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Για την περίπτωση δ της παραγράφου 1 αποφασίζει ο Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
10. Οι αποφάσεις της Αντιπροσωπείας λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών της εκτός από τις περιπτώσεις που ο νόμος απαιτεί ισχυρότερη πλειοψηφία.
11. Οι συνεδριάσεις της Αντιπροσωπείας γίνονται δημόσια, δεν επιτρέπεται όμως η ανάμιξη στις συζητήσεις των μη μελών της. Στις συνεδριάσεις της Αντιπροσωπείας μπορούν να παρίστανται και να λαμβάνουν το λόγο και οι Πρόεδροι των Διοικουσών Επιτροπών των περιφερειακών τμημάτων χωρίς δικαίωμα ψήφου, εκτός αν είναι μέλη της.
Ο Πρόεδρος ή η Αντιπροσωπεία μπορούν να καλέσουν στις συνεδριάσεις της υπαλλήλους του Τ.Ε.Ε. για να δώσουν πληροφορίες, καθώς επίσης και άλλα πρόσωπα για να ακούσουν τη γνώμη τους.
12. Αιρετά μέλη της Αντιπροσωπείας που απουσιάζουν αδικαιολόγητα από 3 συνεχόμενες συνεδριάσεις αντικαθίστανται υποχρεωτικά από τους επιλαχόντες του ψηφοδελτίου με το οποίο εκλέχτηκαν. Η αντικατάσταση γίνεται με απόφαση της Αντιπροσωπείας.

Άρθρο 8
Διοικούσα Επιτροπή

1. Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε. είναι το ανώτατο εκτελεστικό και συντονιστικό όργανο του Τ.Ε.Ε. για την υλοποίηση της πολιτικής του, όπως αυτή διαμορφώνεται από την Αντιπροσωπεία. Ειδικότερα η Διοικούσα Επιτροπή:
α) καταρτίζει και προτείνει στην Αντιπροσωπεία για έγκριση τα ετήσια προγράμματα επιστημονικής δραστηριότητας και τον προϋπολογισμό.
β) καταρτίζει και υποβάλλει για έγκριση στην Αντιπροσωπεία τον οικονομικό απολογισμό και απολογισμό δράσης του Τ.Ε.Ε. για κάθε χρόνο που πέρασε.
γ) εκτελεί το πρόγραμμα και προϋπολογισμό και ενημερώνει την Αντιπροσωπεία σε κάθε τακτική συνεδρίασή της για τη δραστηριότητα της Διοικούσας Επιτροπής πάνω σε σοβαρά θέματα.
δ) διαχειρίζεται την περιουσία του Τ.Ε.Ε..
ε) συνιστά και συγκροτεί τις μόνιμες επιτροπές της έδρας του Τ.Ε.Ε. που έχουν εγκριθεί από την Αντιπροσωπεία του Τ.Ε.Ε. σύμφωνα με την περίπτωση ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 7 καθώς και τις έκτακτες επιτροπές ή ομάδες εργασίας που προβλέπονται από το άρθρο 15.
στ) αποφασίζει σε όλα τα ζητήματα της αρμοδιότητας του Τ.Ε.Ε. που δεν χρειάζεται παραπομπή στην Αντιπροσωπεία και σε εκείνα που της παραπέμπει η Αντιπροσωπεία, με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων των άλλων οργάνων του Τ.Ε.Ε..
ζ) καθορίζει τα τρέχοντα ζητήματα λειτουργίας του Τ.Ε.Ε. για τα οποία μεταβιβάζει στον Πρόεδρό της την αρμοδιότητα για τη λήψη αποφάσεως.
Επίσης η Διοικούσα Επιτροπή μπορεί να μεταβιβάσει και άλλες αρμοδιότητες της στον Πρόεδρό της ή σε μέλη της ή και σε υπαλλήλους του Τ.Ε.Ε.. Οι σχετικές πράξεις της Διοικούσας Επιτροπής δημοσιεύονται στο Ενημερωτικό Δελτίο Τ.Ε.Ε..
η) συντονίζει το επιστημονικό έργο των Επιστημονικών Επιτροπών Ειδικοτήτων και των Επιτροπών και ομάδων του άρθρου 15.
θ) εκφράζει τις απόψεις του Τ.Ε.Ε. δημόσια μέσω του Προέδρου της ή άλλου μέλους της, ειδικά εξουσιοδοτημένου απ’ αυτήν.
ι) εισηγείται στην Αντιπροσωπεία για τα σχετικά θέματα.
ια) ορίζει τους εκπροσώπους του Τ.Ε.Ε. σε συμβούλια, επιτροπές ή ομάδες εργασίας των δημοσίων υπηρεσιών ή οποιωνδήποτε άλλων φορέων εκτός αν την αρμοδιότητα αυτή ασκούν οι Διοικούσες Επιτροπές Περιφερειακών Τμημάτων ή οι Νομαρχιακές Επιτροπές του Τ.Ε.Ε..
2. Η Διοικούσα Επιτροπή αποτελείται από τον Πρόεδρο, δύο Αντιπροέδρους (Α και Β Αντιπρόεδρο), το Γενικό Γραμματέα, τον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα, που αποτελούν το Προεδρείο, και δέκα μέλη που εκλέγονται όλοι από την Αντιπροσωπεία μεταξύ των μελών της στην ειδική συνεδρίαση που προβλέπεται από την παράγραφο 5 του άρθρου 7.
Στην πρώτη σύγκληση της ειδικής αυτής συνεδρίασης απαιτείται απαρτία των δύο τρίτων του όλου αριθμού των μελών της Αντιπροσωπείας. Αν δεν συγκεντρωθεί η απαρτία αυτή η Αντιπροσωπεία συνέρχεται αυτοδίκαια μετά από τρεις μέρες, οπότε αρκεί για το σχηματισμό απαρτίας πάνω απ’ το μισό του όλου αριθμού των μελών της. Στην πρόσκληση για την ειδική αυτή συνεδρίαση αναγράφονται οι παραπάνω δύο ημερομηνίες διαδοχικών συγκλήσεων και καθορίζονται η ώρα και ο τόπος σύγκλησης της Αντιπροσωπείας.
Η εκλογή γίνεται με μυστική ψηφοφορία αφού εκλεγούν από την Αντιπροσωπεία ως ψηφολέκτες δύο μέλη της. Για την εκλογή της Διοικούσας Επιτροπής κατατίθενται στον Πρόεδρο, ύστερα από πρόσκληση του, τα ψηφοδέλτια των υποψηφίων που προτείνονται από πέντε τουλάχιστον παρόντα μέλη της Αντιπροσωπείας. Αφού λήξει η παράδοση των ψηφοδελτίων των υποψηφίων, γίνεται η εκλογή με απλή αναλογική κατά ψηφοδέλτιο υποψηφίων. Μετά την εκλογή των μελών της Διοικούσας Επιτροπής, η Αντιπροσωπεία εκλέγει μεταξύ των μελών της Διοικούσας Επιτροπής, κατά σειρά, τον Πρόεδρο, τον Α΄ και Β΄ Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα και τον αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα, με μυστική ψηφοφορία. Για την εκλογή κάθε μέλους του Προεδρείου, κατατίθενται στον Πρόεδρο, ύστερα από πρόσκλησή του, υποψηφιότητες προτεινόμενες από (10) τουλάχιστον μέλη. Αφού λήξει η υποβολή υποψηφιοτήτων, ανακοινώνονται οι υποψηφιότητες και ακολουθεί η ψηφοφορία. Τις θέσεις του Προεδρείου καταλαμβάνουν οι υποψήφιοι που συγκεντρώνουν ψήφους περισσότερους από το μισό του όλου αριθμού των μελών της Αντιπροσωπείας. Αν κάποιος υποψήφιος δεν συγκεντρώνει την πλειοψηφία αυτή, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται με τους αυτούς ή νέους υποψήφιους, ακολουθεί ψηφοφορία και εκλέγονται για τις αντίστοιχες θέσεις οι υποψήφιοι που συγκέντρωσαν το μεγαλύτερο αριθμό ψήφων.
3. Οι επιτυχόντες ανακηρύσσονται αμέσως με πράξη του Προεδρείου της Αντιπροσωπείας που υποβάλλεται στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και ανακοινώνεται με τοιχοκόλληση στο Κεντρικό Κατάστημα του Τ.Ε.Ε.. Η πράξη δημοσιεύεται επίσης στο Ενημερωτικό Δελτίο του Τ.Ε.Ε..
4. Ανάκληση της Διοικούσας Επιτροπής ή μέλους του Προεδρείου από την ιδιότητα που κατέχει σε αυτό, κατά τη διάρκεια της θητείας τους, μπορεί να αποφασισθεί από την Αντιπροσωπεία, αν συντρέχει σπουδαίος λόγος, με αίτηση, η οποία υποβάλλεται στον Πρόεδρο της Αντιπροσωπείας και υπογράφεται τουλάχιστον από το 1/3 των μελών της.
Αίτηση για ανάκληση μπορεί να υποβληθεί μετά από ένα χρόνο από την εκλογή ή από τυχόν απόρριψη της προηγούμενης αίτησης.
Η ανάκληση γίνεται δεκτή με πλειοψηφία του όλου αριθμού της Αντιπροσωπείας και επιπλέον για τα μέλη του Προεδρείου σε καμία περίπτωση, με λιγότερες ψήφους από αυτές που έλαβαν κατά την εκλογή.
Στην περίπτωση που γίνεται δεκτή η ανάκληση, γίνεται νέα εκλογή από την Αντιπροσωπεία με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων με τις οποίες έγινε και η αρχική εκλογή. Ανάκληση γίνεται επίσης και για μέλη που απουσιάζουν αδικαιολόγητα από τις συνεδριάσεις περισσότερο από τρεις μήνες. Στην περίπτωση αυτή η αίτηση για ανάκληση γίνεται είτε από τη Διοικούσα Επιτροπή είτε από το 1/3 των μελών της Αντιπροσωπείας και εφαρμόζονται οι διατάξεις της επόμενης παραγράφου για την αναπλήρωσή τους.
5. Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής που παραιτείται ή οπωσδήποτε εκλείπει αντικαθίσταται από τον αμέσως επόμενο σε σειρά προτίμησης υποψήφιο του ίσιου ψηφοδελτίου. Αν παραιτηθεί ή οπωσδήποτε εκλείψει ο Πρόεδρος ή άλλο μέλος του Προεδρείου, εκλέγεται από την Αντιπροσωπεία του Τ.Ε.Ε. ο αντικαταστάτης του με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2. Μέχρι την αντικατάσταση η Διοικούσα Επιτροπή έχει νόμιμη σύνθεση με τα υπόλοιπα μέλη της. Η Αντιπροσωπεία του Τ.Ε.Ε. καλείται για την εκλογή σε δέκα μέρες.
6. Η Διοικούσα Επιτροπή συνέρχεται με πρόσκληση του Προέδρου της τουλάχιστο μια φορά το 15ήμερο ή όταν το ζητήσει το ένα πέμπτο των μελών της.
7. Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε. βρίσκεται σε απαρτία όταν τα παρόντα μέλη αυτής, μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος ή ο προεδρεύων αντιπρόεδρος, είναι περισσότερα από τα απόντα.
Οι αποφάσεις παίρνονται με πλειοψηφία των παρόντων. Αν έχουν παραιτηθεί ή εκλείψει ο Πρόεδρος και οι δύο Αντιπρόεδροι, μέχρι την εκλογή αντικαταστατών καθήκοντα Προέδρου Διοικούσας Επιτροπής ασκεί ο Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε..
8. Ο Γενικός Γραμματέας έχει την ευθύνη τήρησης των πρακτικών των συνεδριάσεων της Διοικούσας Επιτροπής.
9. Ο Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας μπορεί να παρίσταται και να λαμβάνει το λόγο στις συνεδριάσεις της Διοικούσας Επιτροπής χωρίς δικαίωμα ψήφου εκτός αν είναι και μέλος της.

Άρθρο 9
Πρόεδρος του Τ.Ε.Ε.

1. Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. (πρόεδρος του Τ.Ε.Ε.) εκτός απ’ τα καθήκοντά του ως Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής:
α. εκπροσωπεί γενικά το Τ.Ε.Ε.
β. διοικεί τις υπηρεσίες του Τ.Ε.Ε. και κατευθύνει τις ενέργειες των οργάνων του Τ.Ε.Ε. για την προώθηση της πολιτικής του, πάντοτε μέσα στα πλαίσια τα καθορισμένα από τη Διοικούσα Επιτροπή και την Αντιπροσωπεία.
γ. επιμελείται την εκτέλεση των αποφάσεων της Διοικούσας Επιτροπής
δ. εντέλλεται τις πληρωμές του Τ.Ε.Ε. και υπογράφει τα εντάλματα ή άλλους σχετικούς τίτλους
ε. εκδίδει πιστοποιητικά ή άλλα βεβαιωτικά έγγραφα
στ. υπογράφει τα άλλα έγγραφα του Τ.Ε.Ε.
ζ. ασκεί τις αρμοδιότητες που του μεταβιβάζει η Διοικούσα Επιτροπή.
2. Ο Πρόεδρος μπορεί να εξουσιοδοτήσει για ορισμένες από τις αρμοδιότητες του υπάλληλο του Τ.Ε.Ε..
3. Ο Πρόεδρος σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας αναπληρώνεται σε όλα τα παραπάνω καθήκοντά του από τον Α΄ ή Β΄ Αντιπρόεδρο κατά σειρά.


Άρθρο 10
Επιστημονικές Επιτροπές Ειδικοτήτων

1. Στην έδρα του Τ.Ε.Ε. λειτουργούν Επιστημονικές Επιτροπές Ειδικοτήτων, μία για καθεμιά από τις βασικές ειδικότητες των μελών του, όπως ορίζεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 2.
2. Κάθε Επιστημονική Επιτροπή Ειδικότητας αποτελείται από πέντε μέλη που εκλέγονται με άμεση, μυστική, καθολική ψηφοφορία των μελών του Τ.Ε.Ε. της αντίστοιχης επιστημονικής ειδικότητας. Η εκλογή γίνεται με απλή αναλογική κατά συνδυασμό υποψηφίων ή μεμονωμένο υποψήφιο, όπως ειδικότερα ορίζεται με τα Π.Δ. του άρθρου 16.
3. Οι Επιστημονικές Επιτροπές Ειδικοτήτων είναι συμβουλευτικά όργανα, μελετούν με δική τους πρωτοβουλία ή ύστερα από παραπομπή από τη Διοικούσα Επιτροπή τα επιστημονικά ζητήματα που αναφέρονται στα ενδιαφέροντα της ειδικότητας, εισηγούνται για την κατάρτιση του προγράμματος επιστημονικής δραστηριότητας του Τ.Ε.Ε. και γνωμοδοτούν βοηθούμενα από επιτροπές μόνιμες ή έκτακτες του άρθρου 15.

Άρθρο 12
Αντιπροσωπεία Περιφερειακού Τμήματος

1. Η Αντιπροσωπεία του κάθε Περιφερειακού Τμήματος είναι το ανώτατο όργανο του Περιφερειακού Τμήματος αντιπροσωπευτικό όλων των μελών του και για τα θέματα της περιφέρειας μέσα στη γενική πολιτική του Τ.Ε.Ε., όπως
χαράζεται από την Αντιπροσωπεία του Τ.Ε.Ε., έχει αρμοδιότητα:
α) την εκλογή των μελών της Διοικούσας Επιτροπής του Περιφερειακού Τμήματος και των μελών των Νομαρχιακών Επιτροπών
β) την προέγκριση του προϋπολογισμού του τμήματος μέσα στα πλαίσια του προϋπολογισμού του Τ.Ε.Ε., του προγραμματισμού και απολογισμού δραστηριότητας καθώς και του οικονομικού απολογισμού του Περιφερειακού Τμήματος για κάθε χρόνο.
γ) εισηγήσεις στην Αντιπροσωπεία του Τ.Ε.Ε. για τη χάραξη της γενικής πολιτικής του Τ.Ε.Ε. και των βασικών αρχών και θέσεών του.
δ) την έγκριση του αριθμού και του αντικειμένου των Μόνιμων Επιτροπών του Τμήματος που προβλέπονται από το άρθρο 14 μετά από εισήγηση της Διοικούσας Επιτροπής του Τμήματος.
2. Η Αντιπροσωπεία Περιφερειακού Τμήματος αποτελείται από:
α) αιρετά μέλη,
β) τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Γενικό Γραμματέα της προηγούμενης Διοικούσας Επιτροπής του Περιφερειακού Τμήματος. Αν αυτοί δεν υπάρχουν η Αντιπροσωπεία λειτουργεί νόμιμα χωρίς τα μέλη αυτά.
3. Ο αριθμός των αιρετών μελών της Αντιπροσωπείας για κάθε Περιφερειακό Τμήμα ορίζεται με την προκήρυξη των εκλογών με βάση τον αριθμό των μελών του Τμήματος. Για Τμήματα με αριθμό μελών μέχρι 500, ο αριθμός μελών της Αντιπροσωπείας ορίζεται σε 25. Για κάθε πλήρη εκατοντάδα μελών πέρα από τα 500 και μέχρι δέκα εκατοντάδες προσθέτονται από δύο μέλη κατά εκατοντάδα. Για κάθε πλήρη εκατοντάδα πέρα από τα 1500 μέλη και μέχρι δέκα πέντε εκατοντάδες προστίθεται από 1 μέλος κατά εκατοντάδα. Ο αριθμός 60 αποτελεί το ανώτατο όριο αιρετών μελών Αντιπροσωπείας Τμήματος. Τα αιρετά μέλη εκλέγονται με άμεση, καθολική, μυστική ψηφοφορία των μελών κάθε Περιφερειακού Τμήματος με το σύστημα της απλής αναλογικής κατά συνδυασμό ή μεμονωμένο υποψήφιο. Στα αιρετά μέλη της Αντιπροσωπείας του Τμήματος πρέπει να περιλαμβάνεται αριθμός μελών κατά νομό ανάλογος προς τα μέλη που κατοικούν ή έχουν επαγγελματική εγκατάσταση στο νομό σε σχέση προς τον
ολικό αριθμό των μελών του Περιφερειακού Τμήματος και όχι μικρότερος από τον αριθμ.3 κατά νομό, όπως ειδικότερα ορίζεται με το Π.Δ. του άρθρου 16 παράγραφος 6.
4. Η Αντιπροσωπεία του Περιφερειακού Τμήματος στην πρώτη της συνεδρίαση εκλέγει από τα μέλη της πρώτα τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Γενικό Γραμματέα της και μετά τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής, όπως ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 13 του παρόντος.
5. Στις συνεδριάσεις της Αντιπροσωπείας Τμήματος συμμετέχουν χωρίς ψήφο αλλά με δικαίωμα λόγου τα μέλη της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε. που είναι μέλη του Περιφερειακού Τμήματος. Επίσης μπορεί να συμμετέχουν με δικαίωμα λόγου χωρίς ψήφο τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε.. Οι διατάξεις των παραγράφων 5 έως 12 του άρθρου 7 εφαρμόζονται ανάλογα και για την Αντιπροσωπεία Περιφερειακών Τμημάτων.
User avatar
civilaras
member
member
 
Posts: 55
Joined: Sat Mar 09, 2013 8:03 am
Σχολή: Μεταπτυχιακός
Gender: Male

Re: Τι είναι το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος;

PostAuthor: civilaras » Fri Jan 23, 2015 12:32 am

ΠΔ 295/2002
Οργανισμός ΤΕΕ
Attachments
ΠΔ 295-2002 (Οργανισμός ΤΕΕ).pdf
(162.5 KiB) Downloaded 348 times
User avatar
civilaras
member
member
 
Posts: 55
Joined: Sat Mar 09, 2013 8:03 am
Σχολή: Μεταπτυχιακός
Gender: Male


Return to ΤΕΕ-ΤΣΜΕΔΕ

Who is online

Registered users: Bing [Bot], Google [Bot], Nikos000

cron